آموزش مهارتی حدود 800 هزارنفرساعت عشایر وروستاییان خوزستان
 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: براساس آمار ثبت شده در پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1397در بخش آموزش روستایی و عشایری 756 هزار و 615 نفر ساعت ازآموزش مهارتی بهره مندشدند. عبدالنبی سواعدی افزود: دراین بخش 683هزارو710نفرساعت دربخش روستایی و72هزارو905نفرساعت درحوزه عشایر اجرا شد. سواعدی ادامه داد: این میزان آموزش فنی وحرفه ای شامل 4 هزارو255نفر ازاقشار شد که3804از جمعیت روستایی و451نفراز جمعیت عشایری تشکیل می داد. سواعدی خاطرنشان کرد:آموزش روستایی وعشایری براساس نیازسنجی برای تعیین نیازهای آموزشی واولویت بندی این نیازها بمنظور هدفمندکردن آموزش مهارتی و بهر مندی هر چه بیشتر آنان از فرصت های آموزش فنی وحرفه ای برنامه ریزی شد. وی افزود: آموزش فنی وحرفه ای برای متقاضیان شغل ویا ارتقای شغل به ویژه کارآفرینی درمناطق روستایی وعشایری دربخش های کشاورزی،صنایع دستی وگردشگری با اولویت استفاده ازخدمات نوین ومشارکت درفعالیت ها وبهبود تولیدات ارایه شد. سواعدی گفت :در راستای توسعه و ارتقا توانمندی مهارتی و تولیدی خانوار های روستایی و عشایری با هدف افزایش توان مهارتی این بخش از جامعه مولد اجراشد. وی تصریح کرد: با فراگیری آموزش های مهارتی امکان دسترسی به فرصت های شغلی مناسب و همچنین بالا بردن بهره وری در تولیدات عشایر بوجود می آید. سواعدی عنوان کرد: جوانان این مناطق با فراگیری آموزش مهارتی فرصت بیشتری برای ورود به بازار کار و یافتن کار مورد علاقه و متناسب با مهارت های آموخته شده داشته باشند. سواعدی گفت: کارآموزان فارغ التعلیم پس ازقبولی درآزمون گواهینامه مهارتی برااساس استاندارد سازمان آموزش فنی وحرفه ای دریافت کردند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۸۳۷ بازدید