رسیدگی به مشکلات مراجعین ازاولویت کاری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان
 

تعدادی مردم و کارکنان در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان به بیان مسائل، دیدگاه ها، مشکلات و خواسته های خود پرداختند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در ادامه برگزاری منظم و مستمر دیدارهای مردمی; عبدالنبی سواعدی در این دیدارها برای رسیدگی به مشکلات و درخواست های ملاقات کنندگان دستورهای لازم را به معاونین و واحدها دادند. برگزاری دیدارهای مردمی یکی از برنامه های کاری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان است که در راستای تقویت ارتباطات درون و برون سازمانی و بیان خواسته های ملاقات کنندگان انجام می شود. گفتنی است ملاقات عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در هفته دو روز انجام می شود که روز دوشنبه برای عموم مردم و روز چهارشنبه برای کارکنان در نظر گرفته شده است.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۱۷۰۵ بازدید