شهرام ملایی هزاروندی تاکیدکرد: استفاده بهینه و کاربردی ازظرفیت وامکانات آموزشی مراکز
 

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان بر استفاده بهینه و کاربردی ازظرفیت وامکانات آموزشی مراکز تاکیدکرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ شهرام ملایی هزاروندی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان در نشست با مربیان مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع) با بیان اینکه هیچ دستگاه آموزشی به انداره فنی وحرفه ای ظرفیت آموزشی ندارد، اظهارکرد:مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)مرکزبزرگی است وباید طوری برنامه ریزی شود تا ازتمام ظرفیت آن استفاده بهینه و کاربردی شود. ملایی هزاروندی افزود:برای ظرفیتهای خالی مراکزآموزشی بهترین راهکارواگذاری در قالب قراردادآموزشی به صنایع وشرکتها است‌. وی با اشاره به اینکه پیگیری مطالبات کارکنان ،رفاه پرسنل وعدالت محوری از برنامه اولویت دار اداره کل است عنوان کرد: برای تحقق آن یک مربی ویک رییس مرکز بعنوان نماینده مربیان وروسای مراکزآموزشی در شورای معاونین عضویت دارند. ملایی بیان کرد: در تقسیم بندی صورت گرفته سطح استان را به ۷ منطقه تقسیم تا بتوان با همفکری ، تعامل وهم افزایی پیگیری مسائل مربوط به منابع انسانی و آموزش مهارتی تسهیل وتسریع شود.  شهرام شیخ زاده رییس مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)اهواز گزارشی ازفعالیتها، برنامه ها و رویکردهای آموزشی مرکز را ارایه و مربیان بیان دیدگاهها ، نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

نوشته شده توسط روابط عمومی ۱۴۰۱/۹/۲۷ ۳۳۲ بازدید